صدور حکم اعدام نوجوان زندانی در زندان سياهکل
Roshangari
26-Mar-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" صدور حکم غير انسانی اعدام عليه يک نوجوان زندانی در زندان سياهکل.
نوجوان زندانی حميد احمدی از اهالی شهر سياهکل در سن 15 سالگی به اتهام مشارکت در قتل دستگير و پس از 4 سال زندان و رسيدن به سن 19 سالگی قوۀ قضاييه رژيم ولی فقيه او را به اعدام محکوم کرده است.
حکم ضد بشری اعدام پس از 4 سال زندانی بودن اين نوجوان و قرار دادن وی در شرايط غير انسانی اخيرا به وی و خانواده اش ابلاغ شده است.
سياست اعدام و سرکوب مردم ايران توسط ولی فقيه علی خامنه ای تعيين می شود و از طريق صادق لاريجانی رئيس منصوب وی در قوۀ قضاييه و از جنايتکاران عليه بشريت مورد تاييد و به اجرا گذاشته می شود.هدف از اين سياست ضد بشری ايجاد فضای رعب و وحشت در بين مردم ايران است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، ادامۀ صدور حکم اعدام نوجوانان و اعدام مخفيانه آنها را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق ب... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark