تعداد اعدام در ايران بيش از مجموع اعدام ها دريمن،عربستان و عراق
Roshangari
26-Mar-2012 (one comment)

روشنگری.آماری ک بيانيه عفو بين الملل به دست داده نشان ميدهد تعداد آمار ها در ايران از مجموعه سه کشور يمن، عربستان و عراق بيشتر است. يمن کشوری است که بلندگوهای رژيم ايران مرتبا در مورد شدت خشونت در آن گزارش ميدهد، عربستان رقيب دولت اسلامی در خشونت و و اپسگرايی و تحجر مذهبی است و عراق کشوری که از جنگ بيرون آمده و نيروهای واپسگرا بر سياست آن غلبه دارند.

طبق بيانيه اين سازمان، در سال ميلادی گذشته، دست‌کم ۶۸ نفر در عراق، دست‌کم ۳۶۰ نفر در ايران، دست‌کم ۸۲ نفر در عربستان سعودی و دست‌کم ۴۱ نفر در يمن اعدام شده‌اند که در مجموع، ۹۹ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی است.

گزارش عفو بين الملل همچنين نشان ميدهد تعداد اعدام ها در ايران بيش از نيمی از کل اعدام ها در جهان -676 نفر - يوده اشت.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
MRX

Badge of honor

by MRX on

Yet another badge of homor for islamists. I wonder if they can blame jews and Isreal for this one as well.....