بمب عشق شهروندان اسرائیل برای مردم ایران
BBC Persian / Meir Javedanfar
21-Mar-2012

اما اسرائیلی های ایرانی تبار افتخار خود به فرهنگ ایران و ایرانی بودن خود را نه تنها پنهان نمی کنند، بلکه شماری از آنان بر آن تاکید می کنند.

>>>
recommended by Meir Javedanfar

Share/Save/Bookmark