جان روحانی دربند آقای بروجردی در معرض خطر جدی است
roshangari
15-Mar-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" وخامت شديد وضعيت جسمی روحانی مبارز آقای بروجردی و عدم درمان وي، جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است.
در پی سوء قصد روز جمعه 19 اسفند ماه به جان آقای بروجردی و مسموم کردن وی در زندان وضعيت جسمی او به شدت وخيم شده است . او دچار خونريزی معده و کليه است بطوريکه از ادرار و مدفوع وی خون دفع می شود و از دردهای شديد در ناحيۀ معده ،روده رنج می برد. عليرغم اينکه چند روز از مسموميت وی می گذرد و شرايط جسمی او حاد می باشد اما از انتقال او به مراکز درمانی و درمان وی خوداری می کنند.دادگاه ويژه روحانيت مانع انتقال وی به مراکز درمانی و درمان او هستند.به نظر می آيد که رژيم ولی فقيه قصد حذف فيزيکی اين روحانی مبارز را دارد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark