بهایی‌گری؛ جستاری در دیگرستیزی
BBC Persian / Erfan Sabeti
15-Mar-2012
کسروی در جوانی ردای روحانیت از تن بیرون کرد و جامۀ نو پوشید ولی به گواهی آثارش تا فرجام خونین زندگی از جزم اندیشی فقیهانه نرست. دگراندیش ستیزی، خشونت زبانی و دگرباش هراسی او سیمایی از معممی ناروادار ترسیم می کند که به ظاهر مکلا شده بود >>>
recommended by Adib Masumian

Share/Save/Bookmark