بهایی‌گری: جستاری در دیگر ستیزی
BBC Persian / عرفان ثابتی
14-Mar-2012

کسروی پژوهشگر به درستی قدر دیده و بر صدر نشسته ولی کسروی فقیه-پیشوا از دیده ها پنهان مانده است. علت را شاید بتوان در قتل دلخراش کسروی توسط فدائیان اسلام جست که او را در نظر بسیاری به قدیسی شهید بدل ساخت که خطا را به ساحتش راهی نبود.

تنها در دو دهۀ اخیر بوده که پژوهشگرانی همچون محمد توکلی طرقی (تجدد اختراعی، تمدن عاریتی و انقلاب روحانی، ایران نامه سال بیستم، شماره ۳-۲ بهار و تابستان ۱۳۸۱)، محمدرضا قانون پرور( پاکدینی در آراء کسروی: نگرشی عقلائی به دین، ایران نامه سال بیستم، شماره ۳-۲ بهار و تابستان ۱۳۸۱)، محمدعلی موحد ( کسروی و تاریخ مشروطه او، نگاه نو، ویژه نامه انقلاب مشروطه ، مرداد ۱۳۸۵)، خسرو ناقد (احمد کسروی؛ پژوهشگری، سرکشی و خرده نگری، آفتاب سال سوم، شماره ۲۷، تیر ۱۳۸۲) و فرزین وحدت (بن بست تجدد در اندیشه احمد کسروی، ایران نامه سال بیستم، شماره ۳-۲ بهار و تابستان ۱۳۸۱) از تعصب و ستیزۀ جویی ... >>>

recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark