مجتبی واحدی:بدنه جنبش سبز فرصت دیگری به فرصت طلبان نخواهد داد
JMI News / JMI News
09-Mar-2012

گفتگوی تلوزیون جبهه ملی ایران با مجتبی واحدی :*توجیهات بعضی از دوستان باعث شرمندگی است*شرکت در این انتخابات انکار جنبش سبز است*دستاورد خاتمی از رای دادن انتخاب خواهرزاده اش از اردکان بود*حاکمیت این افراد را نمی پدیرد*بدنه جنبش سبز فرصت دیگری به فرصت طلبان نخواهد

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark