.«توضيح» غيررسمی خاتمی در مورد علت رای دادنش
Roshangari
03-Mar-2012 (3 comments)

آقای خاتمی با اشاره به انسجام فوق العاده ای که در بين نيروهای اصلاح طلب و سبز پيش از انتخابات بوجود آمده بود، ابراز اميدواری کرد که رای دادن ايشان به جای بر هم زدن نقشه های شوم تندروهای جريان حاکم، مخل انسجام اصلاح طلبان نشود. او تاکيد بر پيچيده بودن شرايط سياسی داخلی و بين المللی کرد و ابعاد متعددی از موضوعات مختلف که هر لحظه بر تصميمات می تواند اثرگذار شود، بر اين اساس خواستار درک اين پيچيدگی ها از سوی همگان شد. او گفت مدعی اين نيست که درست ترين تصميم ممکن را گرفته، ولی سعی کرده با رعايت همه اين جوانب و پيچيدگی ها اقدام کند. در تمام اين توضيحات آقای خاتمی دلنگرانی اش بر عواطف آسيب ديده و حفظ انسجام نيروهای اصلاح طلب را مورد تاکيد قرار می داد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Azarbanoo

I had told you, Khatami is a POFUze!

by Azarbanoo on

That is all.


Disenchanted

Khatami is an impediment to Iran's democracy movement!

by Disenchanted on

He constantly strives to blur the line between right & wrong! Iran's politics is a contact sport. Khatami should join PETA (//www.peta.org) instead!

jmyt17

.«توضيح» غيررسمی خاتمی در مورد علت رای دادنش

jmyt17


 

You are like a rest of them. RAT.