تحريک به آتش زدن کاخ سفيد توسط سردار نقدی
Roshangari
26-Feb-2012

رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: به جز سوزاندن کاخ سفيد، هيچ‌چيز زخم ما مسلمانان را به‌خاطر قرآن‌سوزى در آمريکا التيام نخواهد بخشيد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark