بیانیه رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
JMI News / JMI News
23-Feb-2012

چون برخی از هموطنان عزیز در مورد انتخابات مجلس که در دوازدهم اسفند ماه جاری برگزار می شود نسبت به شرکت یا شرکت نکردن اینجانب سئوالاتی می کنند ، بدین وسیله در پاسخ آنان اعلام میشود که با توجه به فقدان پیش شرط های لازم برای تحقق یک انتخابات طبیعی ودموکراتیک وبا عنایت به عدم شناخت من از نامزدهای اعلام شده ، دراین انتخابات هم مانند دوره های پیش شرکت نخواهم کرد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark