نصب پلاگارد بزرگ شعار نويسی عليه علی خامنه ای بر روی پل فرديس تهران -کرج
Roshangari
08-Feb-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" شعار نويسی و نصب پلاگاردهای بزرگ در مناطق پر تردد تهران و شهرستانها عليه علی خامنه ای
در چند روز اخير مردم و بخصوص جوانان در تهران و شهرستانها در مراکز اصلی شهر و پلهای هوايی اقدام به نوشتن شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر ديکتاتور و دادن فراخوان برای برپايی اعتراضات می کنند.
تعدادی از جوانان اقدام به نوشتن پلاکاردهای پارچه ای چند متری با شعار مرگ بر خامنه ای به زبان فارسی و انگليسی و نصب آن در محلهای پر تردد و بر روی پل های هوايی نمودند.
از جمله : روز دوشنبه 17 بهمن ماه حوالی ساعت 12:00 بر روی پل فرديس تهران کرج پلاکارد بزرگی نصب گرديد که بر روی آن به زبانهای انگليسی و فارسی شعار مرگ بر خامنه ای نوشته شده است
رانندگان خودروهای سبک و سنگين با مشاهدۀ جوانان که در حال نصب پلاکارد بودند با بوق زدنهای ممتد آنها را تشويق می کردند . در کنار بعضی از اين محلها پ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark