سيدمحمدرضا خاتمي در گفتگو با « روزگار» : فرمان نمی پذیریم
خبرنگاران سبز
05-Feb-2012

نبودن اصلاحات در انتخابات خود به خود بر این انتخابات تاثیر ميگذارد. این هم کاری نبود که اصلاحطلب ها بخواهند انجام دهند، اصلاحطلب ها هم از این جریان ناراضی هستند اما چارهاي هم ندارند، یعنی وقتی همه مجاری فعالیتهای جریان اصلاحطلبی را ميبندید، اجازه نميدهید خودشان باشند، و ميخواهید بگویید اصلاحطلبی باید چه باشد و چه نباشد، خب طبیعی است که اصلاحات زیر بار این وضعیت نخواهد رفت.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark