ديده‌بان حقوق بشر با صدور بيانيه ای به بازداشت فعالان کارگری در ايران اعتراض کرد
Roshangari
01-Feb-2012

ديده بان حقوق بشر با صدور بيانيه ای در مورد وضعيت فعالان کارگری در ايران، با ابراز اين نظر که "اتحاديه های مستقل کارگری در حمايت از حقوق کارگران در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد نقشی حساس ايفا کرده اند" از موج جديد بازداشت اين گروه از شهروندان ايرانی خبر داده و اين اقدام را به عنوان "نشانه استمرار سنت ديرين و زشت هدف قرار دادن اتحاديه های مستقل کارگری به منظور تحميل کنترل کامل حکومت بر اين تشکل‌ها" محکوم دانسته است.

اين بيانيه با عنوان "ايران: بازداشت های جديد فعالان کارگری" منتشر شده و در آن آمده است که مقامات ايران بايد چندين تن از مدافعان حقوق کارگران و اعضای تشکل های مستقل کارگری را که صرفا به دليل اظهار نظر مسالمت آميز در دفاع از منافع کارگران زندانی شده اند، فورا آزاد کند و احکام قضايی و اتهاماتی را که صرفا به دليل استفاده از آزادی تشکيل اجتماعات عليه بعضی از اين افراد صادر شده است، لغو کند.

... >>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark