بيانيه جبهه ملی ايران درباره لزوم اتحاد در اپوزيسيون
JMI News / JMI News
01-Feb-2012 (2 comments)

جبهه ملی ايران سازمانيست جمهوری خواه که با پيروی از راه مصدق خود را عضوی با حقوق برابر با ديگر اعضای اپوزيسيون ميداند و برای رهايی و بازسازی ايران، همدلی و همکاری با تمام جريانهای سياسی دمکرات را ضروری می شمارد. جبهه ملی ايران در راه ايجاد اپوزيسيونی توانا، پيکارگر و نقش آفرين برای نجات ميهن دربند از هر کوششی فروگذار نخواهد کرد.
پاينده ايران

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
پندارنیک

Of united front...

by پندارنیک on

 

 

 

جبهه‌ ملی‌ باید این مفهوم ساده را درک کند و یا در درک آن
حتی‌الامکان بکوشد......سرسپردگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب مردمی ۵۷ و
ابراز وفاداری به خواستِ بر‌حق ملت ایران که منجر به ریشه‌کنی آفت سلطنت
منحوس خانواده رذل پهلوی گردید، تنها بستر معتبر برای رشد ائتلاف
است.........


areyo barzan

So!

by areyo barzan on

Are  they Willing to unite with Reza Pahlavi?

or is it just another empty slogan

Talk is cheap mate, you know? Action speaks louder than a thousand words