يک زندانی معلول قرار است فردا در ملاعام در کرج اعدام شود
Roshangari
30-Jan-2012 (5 comments)

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران"انتقال زندانی سيامک آرمين به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج برای اجرای حکم ضدبشری اعدام در ملاعام.
روز دوشنبه 10 بهمن ماه زندانی سيامک آرمين حدودا 32 ساله از زندان قزل حصار به سلولها انفرادی بند1 زندان گوهردشت کرج جهت اجرای حکم قرون وسطايی و ضد بشری اعدام در ملاعام منتقل شد.مامورين به وی اعلام کرده اند که که قرار است فردا صبح در کرج و در ملاعام او را به دار آويزند.
زندانی سيامک آرمين چند سال پيش هنگامی که قصد داشت از محل کارش به منزل برود يکی از مامورين اداره آگاهی کرج زير ماشين وی رفت و کشته شد.مامورين آگاهی وی را دستگير کردند و زير شکنجه های وحشيانه قرار دادند. مامورين آگاهی به قصد انتقام گيری از وی کمر او را به طرز فجيعی شکستند که منجر به قطع نخاع و معلوليت کامل وی گرديد.
زندانی سيامک آرمين کاملا معلول می باشد و با صندلی چرخدار حرکت می کند. ب... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

The title should read: One more ...!

by G. Rahmanian on

Khalkhali hanged a father and his seventeen-year-old mentally-challenged son simply because they did not know the whereabouts of the boy's maternal uncle who was an air force pilot and was on the run, at the time.


jmyt17

Human Rights

by jmyt17 on

Sorry to hear that, but these barberain one must pay for their crime against Iranian people.


Roozbeh_Gilani

@ Abarmard: "I dont believe it".

by Roozbeh_Gilani on

Well , you better believe it. This barbaric  execution was carried out today.

and here the Human Rights report for it.  

//www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/11226-1.html

 

"Personal business must yield to collective interest."


oktaby

as sadistic

by oktaby on

and disgraceful as this is, it is not the first or last and surely they will come up with something even more barbaric.

Oktaby


Abarmard

I don't believe it

by Abarmard on

I am not saying it's not probable but I don't believe this news. Is it possible to find the report from Human Rights about him? I tried and didn't find anything.

Thanks