وضعيت وخيم جسمی تعدادی از زندانيان سياسی در زندان گوهردشت کرج
Roshangari
29-Jan-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" وضعيت و شرايط حاد جسمی تعدادی از زندانيان سياسی در زندان گوهردشت کرج که از درمان محروم می باشند.
زندانی سياسی عباس اسفندياری 57 ساله و از زندانيان سياسی دهۀ 60 می باشد.اين زندانی سياسی چندين ماه است که در وضعيت وخيمی جسمی بسر می برد و به نظر می آيد که مبتلا به سرطان خون می باشد. او به سختی نفس می کشد و در مواقعی تنفس وی به حدی مشکل می شود که منجر به تيره شدن چهراش می گردد. آقای اسفندياری همچنين به سختی قادر به حرف زدن می باشد.اين مسئله باعث شده است که تا حد زيادی از تحرک وی بکاهد و اکثرا در بستر خود قرار بگيرد.عليرغم وضعيت حاد و وخيم جسمی وي، بازجويان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی مانع انتقال او به بيمارستان هستند.گزارش پزشکی اين زندانی سياسی جهت انتقال به بيمارستان و درمان مدتها است که برای جعفری دولت آبادی دادستان تهران و از جنايتکاران عليه بشريت ار... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark