'۲۰۰۰ مورد نقض حقوق دانشجویان'
بی بی سی
23-Jan-2012

کمیسیونِ حقوقِ بشرِ دفترِ تحکیمِ وحدت، گزارشی را از "بیش از ۲۰۰۰ مورد نقض حقوق دانشجویان"، از فروردین ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰، تهیه و آن را به دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، ارائه کرده است.

عباس حکیم زاده، فعال دانشجویی دوشنبه ۳ بهمن (۲۳ ژانویه) در گفت و گو با بی بی سی فارسی با اشاره به این گزارش گفت: "در این مدت بیش از ۶۰۰ دانشجو بازداشت شده‌اند، نزدیک به ۴۰۰ نفر از تحصیل محروم شده اند و حدود ۲۵۰ دانشجو توسط دادگاه احکام محکومیت دریافت کرده اند."

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark