جايگزين يک ارتجاع با ارتجاعى ديگر؟
Roshangari
17-Jan-2012 (one comment)

در آستانهً سالگرد قيام سال 57 مردم ايران قرار داريم. شکستِ فاجعه بار انقلابِ سى و سه سال پيش ايران آن چنان سنگين وعميق بوده که نه تنها باعثِ تلخکامى نسل های درگير انقلاب و سال های پس از آن شده، بلکه مى رود تا چندين نسل آتى و کليٌه ی شالوده های اساسى زيستِ انسانى کشور را با ناکامى و ويرانى و تباهى روبرو سازد. روندعمق يابى خواست ها و مطالباتِ دمکراتيک- ضدامپرياليستى مردم ايران آن زمان و توده گيرشدن فزايندهً آن، در کنار افزايش امکان شکل گيری نيروهای سياسى انقلابى مترٌقى و سکولار مبارز رهبری کنندهً قيام و به انجام رساندن موٌفق آن، زنگِ خطر دوجانبه ای راهم برای ارتجاع داخلى-منطقه اي، وهم برای امپرياليسم به صدا درآورد. پايان عمرسياسى رژيم شاه برای ادامهً حکومت بر مردم از يک طرف، وعقب افتادن امپرياليسم از رقيب در جنگِ سرد، امپرياليسم را واداشت تا برای ممانعت از زيان بيشتر، به آرايش سياسى جديدی در مناطق تحتِ نفوذ خوددست بزند، ي... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
YMJ

IR is democratic.. 88% voter turnout! America 51%

by YMJ on

Yeah, Iran has a supreme leader and vetting processes, but so does America! But at least our people vote!

 In America, not only do the people not vote because they've lost all faith in their establishment, they feel utterly hopeless!

 

Nasle jadid ke be Enghelab'e Islami paybandan, ziyadan baradaran! Kam neisteem! Sareto nabar zireh khak bad bego aftab kojast!