'ایران به کمک سوریه روی بی بی سی فارسی پارازیت می اندازد'
بی بی سی
16-Jan-2012

نهاد ناظر بر رادیو و تلویزیون های بین المللی آمریکا ضمن محکوم کردن اختلال در پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی ماهواره ای ارسالی به ایران، آن را تهدیدی علیه حقوق بشر دانسته و گفته است بعضی از موارد ارسال پارازیت از داخل خاک سوریه انجام می شود.

آندره مندس، مدیر تکنولوژی، خدمات و دفتر پخش بین المللی که بازوی مهندسی این نهاد ناظر محسوب می شود، گفته است: "منشا پارازیت اندازی های اخیر بر ماهواره یوتل ست که در پخش شبکه های فارسی زبان صدای آمریکا و بی بی سی اختلال ایجاد کرده، در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه است."

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark