بیانیه جبهه ملی ایران در محکومیت قتلهای دانشمندان هسته ای ایران
JMI News / JMI News
14-Jan-2012 (one comment)

جبهه ملی ایران این ضایعه را به خانواده های همه مقتولین و ملت ایران تسلیت میگوید. گرچه جبهه ملی ایران مسئولیت این رویدادهای ناگوار را نخست بعهده مقامات دولتی، اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی میداند که بجای سیاست همزیستی مسالمت آمیز با تمام کشورهای جهان، دشمن تراشی کرده و با سیاستهای ماجراجویانه خود بدست سازمانهای اطلاعاتی و آدمکش بیگانه بهانه میدهند که با چنین روشهای ضد انسانی منافع خود را اعمال نمایند، ولی ملت ایران هرگز این فجایع را از حافظه تاریخی خود نخواهد زدود و در اولین فرصت مسببین و آمرین این قتلها را به پاسخگویی بر خواهد خواند.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
پندارنیک

.......

by پندارنیک on

A good move.........a correct position..........essentially agreeable........differences remain..............