خوشگلا همه جمع اند.
Kian
11-Jan-2012 (2 comments)

dedicated to all supporters of the islamic regime of Iran...

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Mash Ghasem

دهشتناک

Mash Ghasem


چیز دهشتناکیه 

آدمو یاد آواز اندی میندازه: خوشگلا باید برقصن.
البته رقص ریش و پشم هم شروع  شده!      //www.youtube.com/watch?v=1uOrtx0MK44


IranFirst

چیز غریبی ست

IranFirst


 
چیز غریبی ست این دین وحوش ، هر چه اسلامی تر زشت تر ، چه در ظاهر چه در باتن

 

کور ،کچل ،بسیجی ،ساندیس خور ،پاسدار و ملا.....حمام باید گردند