جبهه ملی ایران و سابقه تحریم انتخابات رژیم
JMI News / JMI News
05-Jan-2012

جبهه ملی ایران در هیچ انتخاباتی که آزاد و سالم نباشد شرکت نمیکند. بخشی از بیانیه های جبهه ملی ایران در مورد عدم شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم اسلامی در سالیان اخیر در زیر آمده است .جبهه ملی ایران در حال حاضر تحت فشار حکومت , امکان صدور بیانیه و یا تشکیل جلسه را ندارد و دو عضو جبهه ملی ایران دکتر علی رشیدی و مهندس حمید رصا خادم در اسارت این رژیم بسر میبرند

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark