ذبیح الله بخشی درگذشت
BBc / Farzad Kazemzadeh
03-Jan-2012 (2 comments)

ذبیح الله بخشی معروف به حاج بخشی درگذشت. آقای بخشی یکی از طرفداران پر و پا قرص حکومت ایران بود. او طرفداری از حکومت را از جبهه های جنگ شروع کرد. بعد از جنگ، او با طرفدارانش به خیابان می آمد و با آنچه بدحجابی می خواند مبارزه می کرد.

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

I have no problems with his service in the war

by Anonymous Observer on

what I do have a problem with is his "ya roo sari ya too sari" thuggery on the streets when he returned home.


پندارنیک

RIP

by پندارنیک on

No one, not a single soul, can dispute the greatness of the sacrifice offered by the defenders of our beloved homeland during the war, up to reclaiming Khoramshar under any banner, including religious. The continuation of the war after the reclamation of that city remains contentious.