هر 48 ساعت يک کاسبکار مرزی جويای نان، کشته و يا زخمی ميشود
Roshangari
29-Dec-2011

براساس آمار 3 ماه گذشته 48 نفر از کولبران و يا کاسبکاران در مرزهای کوهستانی کردستان هدف مستقيم گلوله نظاميان دولت جمهوری اسلامی ايران قرار گرفته، که در اين ميان 20 نفر از زخمی و 28 نفر ديگر کشته شده اند .
کشتار کولبران و کاسبکاران تهيدست مرزی همچنان ادامه دارد و از سال گذشته تا کنون بيش از 130 نفر از آنان توسط مامورين دولت جمهوری اسلامی ايران کشته و شمار بيشتری نيز زخمی شده اند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark