تخلیه اردوگاه اشرف در عراق آغاز شد
manoto1.com
28-Dec-2011

شبکۀ تلویزیون دولتی عراق با اعلام این مطلب افزوده است که ۴۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران پیرو توافق صورت گرفته میان حکومت بغداد و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به اردوگاهی در پایتخت منتقل شدند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark