جان زندانیان سیاسی دکترعلی رشیدی, مهندس حمید رضا خادم و رضا شهابی در خطر است
JMI News / JMI News
20-Dec-2011

دکتر علی رشیدی ۷۸ ساله ٬اقتصاددان و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران بیش ار ۲ ماه است که در زندان اوین در بازداشت بسر میبرد.دکتر رشیدی در حال حاضر کهن سال ترین زندانی سیاسی ایران است که نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی و دارو دارد.دکتر علی رشیدی پس از انتشار بیانیه تحلیلی جبهه ملی ایران در ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark