وقت ايرانيان:% 4.28صرف دانش،17.92% فراغت،3.44% عبادت، %39.46 استراحت...
roshangari
19-Dec-2011

يافته‌های طرح «بررسی وضعيت گذران وقت مردم شهری و روستايی کل کشور» نشان مي‌دهد که 27.74 درصد وقت ايراني‌ها در روز صرف کار، 3.44 درصد صرف عبادت،39.46 درصد صرف استراحت، 17.92 درصد صرف اوقات فراغت و تفريح، 4.29 درصد صرف ارتقاء دانش و 6.82 درصد صرف خوردن و آشاميدن مي‌شود

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark