پرونده سازی جديد و محاکمۀ 4 زندانی سياسی که سالها در اسارت هستند
Roshangari
18-Dec-2011

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" صبح امروز زندانيان سياسی فرزاد مددزاده،صالح کهندل،محمد علی منصوری و بهروز جاويد طهرانی با پرونده سازی بازجويان وزارت اطلاعات مورد محاکمه قرار گرفتند.
روز يکشنبه 27 آذر ماه زندانيان سياسی محمد علی منصوری ،فرزاد مددزاده،صالح کهندل و بهروز جاويد طهرانی را به شعبۀ 26 دادگاه انقلاب منتقل کردند و به مدت يک ساعت توسط فردی بنام پير عباسی بدون داشتن و کيل مورد محاکمه قرار گرفتند. بازجويان وزارت اطلاعات برای چهار زندانی سياسی فوق پرونده جديدی گشوده اند و قصد دارند با پرونده سازی جديد حکم های سنگينی عليه آنها صادر کنند.
اتهاماتی که بازجويان وزارت اطلاعات عليه آنها وارد کرده اند به قرار زير می باشد: داشتن ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران،عضوگيری برای سازمان مجاهدين خلق ايران و تبليغ عليه نظام می باشد.4 زندانی سياسی فوق بدليل نداشتن وکيل و اتهامات فوق ونس... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark