رتبه آخر ايران از نظر دسترسی مردم به خدمات مالی در خاورميانه
roshangari
14-Dec-2011

آفتاب: نايب رييس کميته ايرانی اتاق بازرگانی بين الملل گفت: بر اساس طبقه بندی انجمن اقتصادانان دنيا ايران از نظر اندازه بازارخدمات مالی در رتبه اول اما در ساير موارد از متوسط عوامل منطقه در رتبه خوبی قرار ندارد.

دکتر محمد مهدی بهکيش ـ نايب رييس کميته ايرانی اتاق بازرگانی بين‌الملل در پنجمين همايش ملی مديريت مالی و سرمايه‌گذاری ـ مبحث رقابت پذيری را مدنظر قرار داد وگفت: ديدگاه‌های متعددی در تعريف رقابت پذيری وجود دارد به اين معنا که براساس تعاريف مطرح شده توسط (OECD)، ((IMD و انجمن اقتصادانان دنيا رقابت پذيری شاخصی است که نشان مي‌دهد يک کشور در زمينه رفاه و دانش در چه سطحی قرار دارد.

وی با اشاره به اينکه ايران در جرگه رتبه بندی (IMD )قرار ندارد تصريح کرد: اين نهاد۳۰۰ متغير را برای ارزيابی مدنظر قرار مي‌دهد اما انجمن اقتصادانان دنيا ۱۵۰ متغير را لحاظ کرده که درنوع خود ساده‌تر است.

بهکيش خاطرنشان کرد: در رتبه بندی... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark