درگذشت جانگداز علیرضا صبوری , یک آزادیخواه در غربت
jminews / jminews
14-Dec-2011

گزارشی از مراسم یادبود علیرضا صبوری در بوستون آمریکا.علی رضا در اعتراضات خرداد ۱۳۸۸ از ناحیه پیشانی مورد اصابت گلوله مزدوران رژیم........

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark