نگاهی به فعالیت مراکز شیعه ایرانی در بریتانیا
BBC / Majid Khayyam Dar
07-Dec-2011

به بهانه عاشورا که در بریتانیا هم مانند سایر کشورها برگزار شد، مجید خیام دار گزارشی درباره فعالیتها و مراکز شیعیان، به ویژه مراکز وابسته به رهبران مذهبی ایرانی در بریتانیا، تهیه کرده است.

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark