بيانيه پنج تن از زندانيان سياسی به مناسبت روز دانشجو
roshangari
06-Dec-2011

 "حال روی سخنمان با شما ياران دبستانی مان است تا بدانيد تماميت خواهان به خوبی نقش نقادانه و استبداد ستيز انه نهاد دانشگاه پی برده اند و از اين حيث تمام توان خود را صرف تهی کردن معنا و کارکرد ذاتی دانشگاه و دانشجو خواهند کرد تا بلکه دانشگاه به ابزاری برای رسيدن به مطامع ايدئولوژيک و سياسی انحصارطلبان تنگ نظر مبدل گردد.با آگاهی نسبت به اين امر است که مسئوليت خطير شما در حفظ استقلال دانشگاه و پای فشاری بر آزادی آکادميک برای نيل به جامعه ای آزاد می تواند نقشه های شوم تماميت خواهان را نقش بر آب کند.و شما ياران دبستانی مان بدانيد و باور کنيد که شب از ستارگان می هراسد."

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

"خودت بگو
زنجير اگر برای گسستن نبود
پس اين دستهای بسته را
برای کدام روز خسته آفريده اند."

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark