بيانيه دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد: ١۶ آذر بهترين زمان برای تجلی اتحاد دانشجويان عليه حکومت جائر
behnevis
05-Dec-2011

جمعی از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد در بيانيه ای به مناسبت روز دانشجو گفته اند "تاريخ گواهی می دهد هر زمان که ملتی بيدار شده و مردم با آگاهی از منافع و حقوقشان برای کسب آنها به اجماع رسيده اند، موفق شده اند به رويای آزادی خواهی خود جامع عمل بپوشانند."

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark