اعتراض بيش از 50 هزار کارگر وبيش از 30 شرکت مجموعه صنعتی ايران خودرو
roshangari
01-Dec-2011

اصلاحيه پيشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ايران خودروروبرو شده است کارگران ايران خودرو طی نامه به وزارت کار اعتراض خودرو رانسيت به اين اصلاحيه اعلام کرده اند

متن نامه کارگران گروه صنعتی ايران خودرو يه وزارت کار
از کارگران مجموعه گروه صنعتی ايران خودروبه وزارات کار

با سلام
احتراما به اطلاع می رسانيم متن اصلاحيه پيشنهادی آن وزارتخانه محترم بدون اطلاع رسانی عمومی که در بعضی رسانه منتشر شده استمورد تائيد کارگران مجموعه گروه صنعتی ايران خودرو نمی باشد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark