حذف يارانه ها بهای نان را 300 درصد افزايش داد
Roshangari
11-Nov-2011

کلمه
يکی از اهداف هدفمند‌کردن يارانه گندم، آرد و نان ارتقاء کيفيت نان بود که با گذشت نزديک به ۱۱ ماه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

به گزارش فارس، طرح ارتقاء کيفی نان که شش ماه پيش مراحل اجرايی خود را آغاز کرد هنوز به نتيجه مورد نظر نرسيده و واحدهای نانوايی سطح شهر به دليل ساختار‌ سنتی که دارند هنوز نتوانسته‌اند با رويه جديد خود را تطبيق دهند و تنها حاصل اجرای قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها در بخش نان افزايش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قيمت نان است.

يکی ديگر از اهداف اجرای اين قانون رقابتی شدن بازار نان بوده است که به دليل قيمت‌گذاري‌های دولتی هنوز اين اتفاق نيفتاده است و علي‌رغم تمام وعده و وعيد‌هايي‌ که مسئولين دولتی مي‌دهند شاهد اين موضوع نبوده‌ايم.

به نظر مي‌رسد وزارت ‌صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی بخش گندم، آرد و نان کشور است بايد در اين خصوص چاره اساسی بينديشد و به جای اجرای مانور‌های رسانه‌ای با رويک... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark