آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
jmi news / jmi news
10-Nov-2011

آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟;آنچه مسلم است جبهه ملی ایران و رهبرانش هرگز از خط اخلاق ٬حق و حاکمیت ملی خارج نشده و نخواهد شد ٬ حتی اگر تا پای انحلال پیش رود و اگرحاکمیت اسلامی , جبهه ملی ایران را منحل کند ٬ برای خود ننگ ابدی و برای جبهه ملی ایران افتخار جاوید خریده است.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark