نامه جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال حمله نظامی به ایران
jminews / jminews
09-Nov-2011

طی 30 سال گذشته، مردم ایران ناچار به تحمل رژیمی بوده اند که چیزی بجز سرکوب، جنگ ،بی کفایتی و فقر برای عرضه نداشته است. جمهوری اسلامی جنگ را نعمت الهی میشمارد، خصوصا در شرایط کنونی که مردم به جان آمده ایران به طور جدی درگیر مبارزه با نظام اسلامی هستند و برای رسیدن به دمکراسی نیاز به حمایت مدنی دارند نه نابودی کشور خود.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark