قصه پر غصه کارگران معادن
Roshangari
06-Nov-2011

دبير اجرايی خانه کارگر کرمان با انتقاد از وضعيت کارگران معادن به خبرنگار پايگاه خبری تحليلی اعتدال ، گفت: قرار بود معادن کرمان ايمن سازی شود تا سوانح کارگری در معادن به حداقل ممکن کاهش يابد اما اکنون مشکلات کارگران معادن به قوت خود باقی است و خبری از ايمن سازی نشده است.

عباس کاربخش با اشاره به حوادثی که در معادن کرمان رخ داده و باعث کشته شدن بسياری از کارگران شاغل در معادن شده است گفت: در حال حاضر وضعيت کارگران در معادن بخش خصوصی به شدت نگران کننده است و هر لحظه امکان می رود که مانند چند مدت قبل در اثر يک سانحه کارگران دچار مشکل شوند.

وی با انتقاد از عملکرد معدن داران بخش خصوصی گفت: از آنجا که هدف بخش خصوصی کسب سود بيشتر است کارگران اين معادن به صورت قرارداد موقت مشغول به کار می شوند، بسياری از آنان بيمه نيستند و حتی بيمه حوادث کار که برای معادن يک امر طبيعی است در مورد اين کارگران رعايت نمی شود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark