برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
JMI News / JMI News
04-Nov-2011

حمید رضا خادم خود را برای اجرای حکم ناعادلانه ۴ سال زندان در ۴ شنبه گذشته به زندان اوین معرفی کرد.دکتر رشیدی و پیمان عارف همچنان بدون اتهام در بازداشت هستند.آقایان کوروش زعیم و عیسی خان حاتمی تیز احضار شده اند.دکتر باوند نیز بازجویی و فعلا آزاد است

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark