۹۱ حاجی با يک کيلو مواد مخدر دستگير شدند
Roshangari
16-Oct-2011 (2 comments)

اميد سليمی بنی: تنها در يک هفته آغازين اعزام حجاج به سرزمين عربستان، ستاد مبارزه با مواد مخدر موفق شده 91 نفر از اين اشخاص را با حدود يک کيلوگرم مواد مخدری که می خواستند با خود ببرند، دستگير کرده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Tavana

ارتباط شقیقه با ماتحت؟

Tavana


مُخ دَر ما تَحت که قرار گرفت به مواد مخدر روی میاورد! حج هم درمان نیست!


G. Rahmanian

زيارت نرفته مبارك

G. Rahmanian


The regime of murderers, rapists, terrorists and drug cartels does not tolerate any competitors, thus the arrests. Common guys! Only 91? You certainly can do better than that!!!