همکاری هشت هزار بسيجی دراينترنت پاک
Roshangari
14-Oct-2011

دانشجونيوز:وزير ارتباطات روز گذشته در سخنانی اينترنت فعلی را بر مبنای تئوريهای اومانيستی و ليبراليستي؛ و خطرناک دانسته و از ارائه اينترنت پاک در آينده ای نزديک در کشور سخن گفت: " با تحقق شبکه ملی اطلاعات و زيرساخت هايی که در حال آماده شدن است می توان اينترنت پاک را به جامعه جهانی ارائه کرد."

وی همچنين بر اهميت محتوای اسلامی و انسانی اينترنت تاکيد کرد: "تعريف ما از اينترنت پاک تنها محتوای اسلامی آن نيست بلکه محتوای انسانی نيز در اين طرح مطرح است."

رضا تقی پور در آذر ماه سال گذشته برای نخستين بار از اجرای پروژه اينترنت پاک در کشور سخن گفته بود: «هسته‌های اوليه کار آغاز شده به نحوي‌ که چندين اتاق فکر برای عملياتی کردن ايده اينترنت پاک تشکيل شده و در قسمت‌های مختلف بحث و بررسی در حال انجام است. اين ايده از زوايای مختلف بايد مورد بررسی قرار گيرد و بايد به نحوی عمل شود که سرآغاز اين طرح از ايران باشد و پس از آ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark