پيام همبستگی جنش سنديکاهای کارگری ژنو از اعتصاب 6500 کارگر پتروشيمی
roshangari
06-Oct-2011

کلود ريموند ، دبير اجرايی "س. ج. آ. اس":

"جنبش سنديکاهای کارگری ژنو پيام همبستگی برای کارگران اعتصابی ارسال می دارد و ازايرانيان مقيم ژنو تقاضا دارد که در روز جهانی "کار شايسته" که در تاريخ 7 اکتبر می باشد به ما بپيوندند."

در بهار سال جاری ( مارس 2011) کارگران پيمان کار و موقتی کارخانه پتروشيمی در ماهشهر ( جنوب) وتبريز (شمال غربی) برای لغوکار موقت و پيمان کاری دست به اعتصاب زدند. يکی از خواستهای اصلی آنها عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی کارگران پيمان کار بود.

کارفرما و دولت با دادن قولهايی باعث شکستن اعتصاب کارگران شدند. اما، نه تنها آنها به قول خود عمل نکردند، بلکه شروع به سرکوب فعالين کارگری کردند.

اينبار ۶۵۰۰ کارگر پتروشيمی بندر امام (جنوب) دوباره با همان خواستهای قبلی دست به اعتصاب زده اند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark