نارضايی روزنامه رسالت از افشای اختلاس 3000 ميلياردی
Roshangari
17-Sep-2011

آفتاب: روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود از انتشار خبرهای تازه درباره اختلاس ۳۰۰۰ ميلياردی انتقاد کرد و هشدار داد که افشای ابعاد اين بزرگترين اختلاس تاريخ ايران، اعتماد مردم را به نظام سلب مي‌کند.

در يادداشت اين روزنامه با عنوان «باخت استراتژيک بازيگران نزديک بين» آمده است: «اخبار اختلاس و تقلب و� هرروزه به هر دليلی به تيتر اول رسانه‌ها تبديل مي‌شود و مسئولان با افتخار رقم اختلاس را در رقابتی با همديگر فزونی مي‌بخشند! رقابت‌های سياسی هم مزيد بر علت شده و تخلفات و تقلبات را چونان سلاحی برای درهم کوبيدن رقيب به کار مي‌گيرند و در اين ميان در ذهن توده‌های تماشاگر افکاری شکل مي‌گيرد که قربانی آن وجهه نظام سياسی کشور است. اين چشمان نزديک بين در نبردی برای قدرت، آينده نظام سياسی را نيز هدف گرفته‌اند و اين به ظاهرپيروزمندان در تاکتيک ؛بازی استراتژيک را پيشاپيش باخته‌اند.»

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark