اختلاس‌گران خودشان را لو دادند تا اعتماد مردم به نظام از بين برود
Roshangari
17-Sep-2011

روزنامه کيهان در ستون "كيهان و خوانندگان" از قول يکی از خوانندگان (قادری از تهران) نوشت: "با توجه به يادداشت چند روز قبل آقای شريعتمداری در مورد اختلاس ميلياردی از بانک صادرات و اينكه چرا اختلاس‌كنندگان ردپايی از خود برجای گذاشته‌اند، نظرم اين است كه آنها به طور عمد اقدام به جای گذاشتن رد پای خود هستند تا با كشف اين اختلاس به بزرگترين سرمايه نظام كه اعتماد مردم است صدمه وارد شود و اعتماد مردم سلب شود."

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark