در آستانۀ اجرا کردن حکم اعدام زندانی عباس توکلی برازجانی
Roshangari
14-Sep-2011

لازم به يادآوری است 27 تير ماه 1387 مامورين نيروی انتظامی با يورش به 2 آپارتمان مسکونی خانواده توکلی برازجانی و شليک به آنها خانم سودابه شادپور 50 ساله از ناحيه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت.آقای امير عباس توکلی برازجانی و بردارش حسين توکلی برازجانی در مقابل چشمان ساير اعضاء خانواده مورد ضرب وشتم شديد قرار گرفتند و چند ساعت در منزل شخصی آنها تحت شکنجه قرار داشتند . اين يورش وحشيانه نيمه های شب در حالی که خانم ها و فرزندان آنها در حال استراحت بسر می بردند صورت گرفت. خانم ها ، دختران جوان و خردسال مجبوربه عوض کردن لباسهای خود در مقابل چشمان پاسداران بودند و به آنها فحشهای غير اخلاقی ميدادند . پس از آن تقريبا تمامی اعضای خانواده دستگيرو به آگاهی شاپور منتقل شدند. اسامی آنها به قرار زير می باشد: طناز ابوالحسنی احمدی 16 ساله/خسرو قائدی 17 ساله /مهنابا توکلی برازجانی 26 ساله/فاطمه فراهانی واشکانی/سودابه شادپور 50 ساله /عباس توکلی بر... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark