آيا ترميم پرده بکارت حرام می باشد؟
roshangari
14-Sep-2011

پارسينه
استفتاء: ايا ترميم پرده بکارت فعل حرام می باشد ؟
ايا ترميم پرده بکارت فعل حرام می باشد دختری که پس از ترميم پرده بکارت به عقد پسر ديگری درمی آيد به عنوان دختر، آيا عقد آنها درست است؟

ترتيب قرار گيری پاسخ های مراجع عظام بر اساس زمان پاسخ دهی آنها به استفتائات اين پايگاه می باشد.

آيت الله مظاهری
جواب:عقد صحيح است ولی مهريه را بيش از نصف حق ندارد.

آيت الله گرگانی
جواب: ترميم پرده بكارت فى نفسه حرام نيست مگر موجب لمس حرام يا نگاه حرام شود و يا موجب فريب ديگران شود و اگر بعد از ترميم بكارت به عنوان دختر با كسى ازدواج كند جايز نيست و مديون است البته اين در صورتى است كه پرده بكارت او با عمل حرام زائل شود

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark