صدور ۲۲ سال و نيم زندان برای فعالين کارگری و چپ در تبريز
Roshangari
12-Sep-2011

شاهرخ زماني، محمد جراحي، نيما پوريعقوب و ساسان واهبي‌وش فعالين کارگری و دانشجويی شهر تبريز از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب اين شهر در مجموعه به ۲۲ سال و نيم زندان محکوم شدند. در اين احکام سنگين، چهار متهم اين پرونده جمعا به بيست و دو سال و نيم حبس تعزيری محکوم شده‌اند و متهم رديف پنجم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
به گزارش «خانه حقوق بشر ايران» بر طبق حکم صادره، شاهرخ زمانی متهم رديف اول، به تحمل ده سال حبس تعزيری به دليل تشکيل گروه مخالف نظام و تحمل يک سال حبس تعزيری به دليل فعاليت تبليغی عيله نظام و جمعا به يازده سال حبس تعزيری محکوم شده است.
مطابق اين حکم، محمد جراحی متهم رديف دوم، به تحمل پنج سال حبس تعزيری به دليل تشکيل گروه مخالف نظام محکوم شده است. همچنين نيما پوريعقوب متهم رديف سوم، به تحمل پنج سال حبس تعزيری به دليل تشکيل گروه مخالف نظام، و تحمل يک سال حبس تعزيری به دليل فعاليت تبليغی عليه نظام، و جمعا شش س... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark