روکش طلایی بستنی؛ آشکار سازی راز پوشیده
BBC Persian
11-Sep-2011

"با ۴۰۰ هزار تومان که مبلغ یک عدد بستنی با روکش طلاست، می توان چهار هزار نان لواش تهیه کرد، یعنی ۴۰۰۰ گرسنه را برای یک شب از خطر مرگ نجات داد." 

>>>
recommended by Afshin Ehx

Share/Save/Bookmark