پسرميخواهد به تو نگاه کند بايد پول بدهد/کاربرای زن..بافندگی است
Roshangari
02-Sep-2011

«اسلام چقدر به زن گفته تو گران هستي، و زنها چقدر نمي‌فهمند و خودشان را در خيابان‌ها حراج مي‌كنند. مي‌گويد: پسر مي‌خواهد به تو نگاه كند، بايد پول بدهد. اگر خواستی هميشه به تو نگاه كند بايد خرجی تو را بدهد. دخترهای ما خودشان را آرايش مي‌كنند، مفت مي‌گويد: نگاهم كن. يعنی اسلام گفته ارزش داري، دختر مي‌گويد حراج هستم. حالا ببينيد اسلام طرفدار زن است يا خود زنها طرفدار... اگر حتی برای يك ساعت، برای يك ماه، برای يك هفته خواستی صيغه كني، صيغه محرميت، آن هم بايد پول بدهی. خوب ديگر چه؟ اينها حرف دارد. منتهی من مي‌خواهم همه را بگويم تند تند مي‌گويم. ...

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark