:تنظيم نخستين گزارش احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر ايران
roshangari
01-Sep-2011

الهه هيکس، مدير گروه حقوق بشر و برنامه ريزی در نيويورک ضمن اعلام اين خبر به جرس گفت: «آقای شهيد که از ابتدای ماه آگوست ماموريت اش را آغاز کرده، در گزارش خود به کارنامه ايران طی 6 ماه گذشته يعنی از اسفند 1389 تا شهريور 1390 پرداخته و قرار است گزارش او در نشست ماه اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل قرائت شود.

به گفته خانم هيکس، گزارش بعدی احمد شهيد از وضعيت حقوق بشر ايران در ماه مارس (اسفند 1390) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارايه خواهد شد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark